Social Icons

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Chỉ báo Đường trung bình động (Moving Average - MA)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Bài 15: Chỉ báo Đường trung bình động (Moving Average - MA)

1. Khái niệm: 

Đường trung bình động (MA) là thước đo khách quan về xu hướng thị trường qua dữ liệu giá và thời gian, thông thường được tính theo giá đóng cửa và có thể được điều chỉnh sử dụng theo giá cao nhất hoặc giá thấp nhất, hoặc giá trung bình hoặc giá đóng cửa gia quyền.

2. Khung thời gian sử dụng: 

Các đường MA ngắn hạn thường nhạy cảm, đôi khi giúp người phân tích nhận diện xu hướng sớm song cũng có lúc cho những cảnh báo giả. Các đường MA dài hạn hơn thì đáng tin cậy hơn song chỉ áp dụng cho xu hướng lớn.

Sử dụng đường trung bình động là một nửa chiều dài chu kỳ quan sát. Nếu chiều dài chu kỳ tình đỉnh đến đỉnh là 30 ngày thì sử dụng đường MA 15 ngày là hợp lý. Nếu khung thời gian 20 ngày thì nên sử dụng MA 10 ngày. Tuy nhiên đối với một số nhà giao dịch thì việc sử dụng MA 14 và MA 9 thường giúp tạo ra một số tín hiệu giao dịch tốt. Một số khác ưa thích sử dụng các MA theo dãy số Fibonacci như 5, 8, 13 và 21.

- Khung thời gian từ 20 đến 40 tuần: sử dụng MA 100 đến 200 ngày cho chu kỳ dài hạn.

- Khung thời gian từ 4 đến 13 tuần: sử dụng MA 20 đến 65 tuần cho chu kỳ trung hạn.

- Sử dụng MA 5 đến 20 cho chu kỳ ngắn hạn.
3. Phân loại và công thức tính:

Đường trung bình động có nhiều loại song có 3 loại thông dụng nhất là Đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average) và Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average) và Đường trung bình động gia quyền (Weighted Moving Average).
a. Đường trung bình động giản đơn (SMA):

Đường trung bình động giản đơn (SMA) là loại trung bình động cơ bản nhất. Đường SMA 5 ngày được tính bằng cách lấy tổng giá trong 5 ngày đã qua rồi chia cho 5.
Ví dụ:
 
b. Đường trung bình động hàm mũ (EMA):

Công thức tính EMA: (giá hôm nay X EMA%) + [giá trị EMA hôm qua X (1-EMA%)] 

Trong đó EMA% = 2/(n + 1) với n là số ngày quan sát.

Ví dụ EMA% cho 5 ngày sẽ là 2/(5 +1) = 33.3%

Nếu tính lại bảng ở phía trên sẽ thấy rằng đường EMA thể hiện xu hướng mượt hơn.
 
50% thường được sử dụng cho EMA 3 ngày.

10% thường được sử dụng cho EMA 19 ngày.

1% thường được sử dụng cho EMA 199 ngày.

c. Đường trung bình động gia quyền (WMA):

Đường trung bình động gia quyền (WMA) kèm thêm độ nặng cho dữ liệu giá gần nhất. Độ nặng được tính bằng cách lấy số ngày đang quan sát chia cho tổng số ngày quan sát. Giá trị gia quyền được tính bằng cách nhân giá hôm nay cho độ nặng hôm nay. Trung bình động gia quyền được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị gia quyền trong số ngày quan sát.
 
4. Tín hiệu giao dịch:

Khi sử dụng một đường trung bình động thì các tín hiệu giao dịch xuất hiện khi giá giao cắt với đường trung bình động đó.

- Vào trạng thái mua khi giá cắt lên trên đường MA từ phía dưới.
- Vào trạng thái bán khi giá cắt xuống dưới đường MA từ phía trên.

Khi sử dụng 2 đường trung bình động thì các tín hiệu giao dịch xuất hiện khi 2 đường trung bình động giao cắt nhau.

- Vào trạng thái mua khi đường MA nhanh (ngắn hạn hơn) cắt MA chậm (dài hạn hơn) từ phía dưới lên.
- Vào trạng thái bán (đảo ngược trạng thái) khi đường MA nhanh cắt MA chậm từ trên xuống.

Khi sử dụng 3 đường trung bình động: đường nhanh (ngắn hạn hơn), đường giữa và đường chậm (dài hạn hơn) thì các điểm vào trạng thái giao dịch được quyết định bởi đường trung bình động nằm giữa giao cắt đường trung bình động dài hạn hơn, trong khi đó các điểm thoát trạng thái được quyết định bởi đường trung bình động ngắn hạn hơn giao cắt với đường trung bình động nằm giữa.

- Vào trạng thái mua khi đường MA giữa cắt lên trên đường MA chậm từ phía dưới và MA nhanh nằm trên đường MA giữa. Đóng trạng thái mua khi MA nhanh cắt xuống dưới đường MA giữa từ phía trên.
 - Vào trạng thái bán khi MA giữa cắt xuống dưới MA chậm từ phía trên và MA nhanh nằm dưới MA giữa. Đóng trạng thái bán khi MA nhanh cắt lên trên MA giữa từ phía dưới.

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/16463-PTKT-Bai-15-Chi-bao-Duong-trung-binh-dong-Moving-Average-MA-#ixzz3YlQo2YIY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Blogger Templates